La Maternelle

La maternelle nije običan vrtić, već predstavlja prvu etapu na obrazovnom putu u okviru francuskog obrazovnog kurikuluma. Cilj vrtića je da podstakne kod dece želju da idu u školu kako bi se razvijala, zadovoljila znatiželju, igrala i učila.

U maternelle se postavljaju obrazovne i pedagoške osnove na koje se oslanjaju i kasnije nadograđuju sve naredne etape obrazovanja kroz školovanje.

Upravo u la maternelle, deca od 2 i po godine pa do 6 godina stiču naviku da poštuju njima prilagođeni ritam i stiču dobro znanje francuskog jezika, neophodno za dalji nastavak školovanja.

Oblasti učenja

Učenje je organizovano u pet velikih celina.

Korišćenje jezika u svim njegovim oblicima

Glavno mesto u maternelle zauzima učenje jezika. Savladavanje francuskog jezika, na kom se sprovodi nastava je osnovni preduslov za uspeh učenika.
Podsticanju i strukturi govornog jezika se postepeno dodaju elementi pisane jezičke kulture. Učenici razvijaju prve elemente fonološke svesti, obogaćuju rečnik i sintaksu.

Reagovanje, izražavanje i razumevanje kroz fizičke aktivnosti

Fizička aktivnost utiče na razvoj motoričkih veština, čula, osećanja, intelektualnih sposobnosti i međuljudskih odnosa kod dece. Sve te aktivnosti angažuju, podstiču, obogaćuju maštu i pružaju priliku da se osete emocije i novi opažaji.
Svakodnevno bavljenje fizičkim aktivnostima u vrtiću doprinosi zdravstvenom obrazovanju i omogućava svoj deci, kakvi god da su im «sportski rezultati», da osete zadovoljstvo zbog izvedenih pokreta i učinjenog napora i da što bolje upoznaju svoje telo kako bi ga poštovali.

Fizičke aktivnosti mogu biti različite : kretanje u prostoru duže ili kraće vreme, u odnosu na predmete, prilagođavanje ravnoteže i kretanja različitim okruženjima, ostvarivanje komunikacije sa drugima putem emotivnog ili umetničkog izraza, saradnja, zajedničko delovanje, ali i suočavanje u okviru grupnih igara.

Reagovanje, izražavanje i razumevanje kroz umetničke aktivnosti

Učenici otkrivaju različite oblike umetničkog izraza. Umetničke aktivnosti pomažu deci da razviju maštu, da iskažu svoje emocije i da ostvare interakciju u okviru grupe.

Sticanje prvih znanja o matematičkim alatima

Kroz igru, manipulaciju predmeta i rešavanje problema, učenje matematike se u dečjoj percepciji vezuje za podsticanje znatiželje, zadovoljstva i želje za istraživanjem. Ono im omogućava da razumeju i koriste brojeve, prepoznaju oblike i da grupišu predmete sa različitim svojstvima u odgovarajuće kategorije prema određenim kriterijumima (oblik, veličina: dužina, masa, zapremina; boja, upotreba, funkcija). Naš cilj u maternelle je razvijanje zadovoljstva koje deci donosi matematičko rasuđivanje.

Istraživanje sveta oko nas

Tokom tri godine u maternelle, deca uče da posmatraju i postavljaju sebi pitanja u vezi sa svetom koji ih okružuje. Daju prostora svojoj znatiželji i istražuju živi svet, predmete koje je čovek napravio i materiju.
Rezonoju, eksperimentišu i pokušavaju da shvate. Uče kako da se snađu u vremenu i prostoru.

Život u zajednici

U maternelle, deca postepeno uče da prate ritam koji nameće život u kolektivu: praćenje aktivnosti koje predlaže nastavnik, poštovanje rasporeda i pravila zajedničkog života. Deca provode više sati u društvu svojih drugara i uspostavljaju stabilne odnose, koji im omogućavaju da se zajednički i sa zadovoljstvom upuste u proces učenja. EFB je inkluzivna škola i prima decu sa hendikepom.

Sve aktivnosti se odvijaju na francuskom jeziku. Sva deca na prirodan način uče i ostvaruju napredak u oblasti francuskog jezika tokom tri ili četiri godine provedene u vrtiću. Za decu van frankofonog govornog područja, učenje francuskog jezika sprovodi se na osnovama dobrog poznavanja maternjeg jezika. To je jedan od razloga zbog kojih je učenje srpskog jezika takođe obavezno za sve.

Učenje engleskog jezika počinje u Grande Section, tj. poslednjoj godini vrtića, kada se možete odlučiti za jedan od dva ponuđena nastavna programa:

  • Nastavni program PFC (intenzivni francuski), koji podrazumeva učenje početnog engleskog 1h nedeljno, počev od Grande Section (poslednje godine vrtića). Ovaj program kasnije u osnovnoj školi podrazumeva 2h engleskog nedeljno.
  • Nastavni program PARLE (intenzivni engleski) sa 4h30 učenja engleskog nedeljno, koji možete izabrati počev od Grande Section (poslednje godine vrtića). Deca nastavljaju ovaj program u osnovnoj školi, sa 5h nedeljno engleskog.

Učitelji vrše konstruktivnu procenu napretka dece uz pozitivnu dinamiku tokom cele školske godine. Sve evaluacije moraju biti potpisane od strane roditelja. Napredak deteta se beleži u Carnet de Réussites, koji je na raspolaganju roditeljima dva puta godišnje (u januaru i u junu).

Tipičan dan u maternelle

Od 7h50 decu dočekuju ASEM u boravku. Časovi počinju u 8h20 i završavaju se u 15h35, svim danima osim sredom kada se završavaju u 14h35 i petkom u 11h35. Sve aktivnosti se obavljaju u učionicama u prisustvu vaspitača u malim grupama ili kroz radionice.
Deca istovremeno imaju vremena i za odmor i igru u dvorištu koje je u potpunosti prilagođeno njihovom uzrastu.
Deca koja su prijavljena za kantinu, ručaju između 11h35 i 12h55.
EFB nudi i usluge produženog boravka. Roditelji dece koja su prijavljena za boravak, mogu doći po njih posle časova, a najkasnije do 18h, tj. najkasnije 16h petkom.