Secondaire

Le secondaire traje 7 godina i podeljen je na collège (više razrede osnovne škole) i lycée (gimnaziju). 

Program u EFB u podrazumeva učenje različitih jezika. Svi učenici collège (viših razreda osnovne škole) uče pored francuskog, još tri jezika:

Ovom obaveznom jezičkom programu može se dodati i:

Pronote i izveštaj

U secondaire, raspored časova, ocene, praćenje vladanja u školi i domaći zadaci su dostupni učenicima i njihovim roditeljima preko PRONOTE (svaki učenik, svaki roditelj ima svoju šifru za pristup). Ova platforma se redovno ažurira i potrebno je pristupati joj često.jour et doit être consulté fréquemment.

Le bulletin trimestriel (tromesečni izveštaj) je važan zvanični dokument, namenjen čuvanju. Sadrži ocene i detaljne komentare od strane svakog profesora. On takođe sadrži zvaničnu odluku o orijentaciji u trećem tromesečju. Daje se porodici na roditeljskim sastancima, ili uz potpis.

Collège

Sa ulaskom u collège, učenici započinju srednji nivo obrazovanja.

Collège pruža učenicima mogućnost da razviju svoje veštine i iskažu svoj potencijal, vodeći pri tom računa o individualnim potrebama svakog od njih.

Collège se završava sticanjem državne diplome o polaganju prvog nivoa srednjoškolskog obrazovanja (mala matura), koja svedoči o nivou stečanog znanja, veština i kulture: le Diplôme National du Brevet (DNB). Obrazovanje u okviru collège podrazumeva 4 godine od 6e do 3e, koje su deo dva različita obrazovna ciklusa. Sa 6e se završava 3. ciklus, dok 5e, 4e i 3e pripadaju 4. ciklusu.

Predmeti u 6e

Francuski4h30
Matematika4h30
Istorija, geografija i moralno i građansko obrazovanje3h
Engleski (po nivoima znanja)4h
Srpski kao maternji jezik ili kao strani jezik3h ili 2h
Personalizovana podrška2h
Likovno vaspitanje1h
Naučno-tehnološko obrazovanje (EIST)4h
Muzičko vaspitanje1h
Fizičko vaspitanje2h

Predmeti u 5e

Francuski4h30
Matematika3h30
Istorija, geografija i moralno i građansko obrazovanje3h
Engleski (po nivoima znanja)3h
Srpski kao maternji jezik ili kao strani jezik3h ili 2h
Drugi strani jezik španski / nemački / italijanski2h30
Personalizovana podrška1h
Likovno vaspitanje1h
Fizika i hemija1h30
Nauka o životu i Zemlji1h30
Tehnologija1h30
Muzičko vaspitanje1h
Fizičko vaspitanje3h

Izborni predmet

Latinski1h

Predmeti u 4e

Francuski4h30
Matematika3h30
Istorija, geografija i moralno i građansko obrazovanje3h
Engleski (po nivoima znanja)3h
Srpski kao maternji jezik ili kao strani jezik3h ili 2h
Drugi strani jezik španski / nemački / italijanski2h30
Likovno vaspitanje1h
Fizika i hemija1h30
Nauka o životu i Zemlji1h30
Tehnologija1h30
Muzičko vaspitanje1h
Fizičko vaspitanje3h

Izborni predmet

Latinski1h

Predmeti u 3e

Francuski4h
Matematika4h
Istorija, geografija i moralno i građansko obrazovanje3h
Engleski (po nivoima znanja)3h
Srpski kao maternji jezik ili kao strani jezik 3h ili 2h
Drugi strani jezik španski / nemački / italijanski2h30
Likovno vaspitanje1h
Fizika i hemija1h30
Nauka o životu i Zemlji1h30
Tehnologija1h30
Muzičko vaspitanje1h
Fizičko vaspitanje3h

Izborni predmet

Latinski2h

DNB: Le Diplôme National du Brevet (mala matura)

Le diplôme national du brevet je prva zvanična diploma. Svedoči o stečenim znanjima na kraju collège (tj. 3ème godine) i predstavlja evaluaciju stečenog znanja zajedničkog ciklusa obrazovanja kroz kontinuirano praćenje učenika i 5 obaveznih ispita na kraju školske godine: francuski jezik, matematika, istorija i geografija, nauka i tehnologija, i usmeni ispit.

Nivo savladavanja gradiva svakog od osam elemenata koji čine zajednički ciklus obrazovanja ocenjuje se na sednici školskog saveta na kraju trećeg tromesečja trećeg razreda i nosi maksimum 400/800 poena.

Ispiti na kraju školske godine (4 pismena i 1 usmeni) takođe nose maksimum 400/800 poena, i to:

 • francuski jezik 100 poena, trajanje ispita 3h: na osnovu izvoda iz književnog štiva i eventualno neke slike, procena vladanja jezikom (gramatika – prepisivanje, leksika…) i veštine razumevanja i tumačenja + diktat + pismeni sastav;
 • matematika 100 poena, trajanje ispita 2h: zadaci, od kojih neki koji sadrže tabele ili grafikone, i od kojih je jedan zadatak iz informatike;
 • istorija i geografija 50 poena, trajanje ispita 2h: analiza i razumevanje dokumenata + korišćenje istorijskih i geografskih odrednica + primena veština stečenih tokom časova moralnog i građanskog vaspitanja;
 • nauka 50 poena, trajanje ispita 1h: 2 discipline se ocenju 3 (fizika i hemija, nauka o životu i Zemlji, tehnologija);
 • usmeni ispit 100 poena i sprovodi se u EFB na sledeći način: individualni intervju u trajanju od 15 minuta (5 minuta ekspoze i 10 minuta intervju) na jednu temu pripremljenu uz pomoć profesora.s.

Dodatni bodovi dodeljuju se kandidatima koji su pohađali nastavu iz izbornog predmeta:

 • 10 poena ako su ciljevi nastave postignuti,
 • 20 poena ako su ciljevi nastave i premašeni.

Učenik dobija diplomu ako je sakupio najmanje 400 od ukupno 800 bodova. Na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova, učenicima se dodeljuju sledeće opisne ocene: dosta dobar (više od 480 sakupljenih poena), dobar (više od 560 sakupljenih poena) ili vrlo dobar (više od 640 sakupljenih poena).

Lycée

Po završetku 4 godine u collège (višim razredima osnovne škole), učenici nastavljaju školovanje u lycée (gimnaziji) koja traje 3 godine.

2nde predstavlja odlučujuću godinu, pred završni ciklus, za koji je karakteristično postepeno usmeravanje obrazovanja u periodu 1e i Terminale.

EFB nudi 7 ispita u okviru opšteg Baccalauréat:

 • Humanističke nauke, književnost i filozofija (HLP),
 • Strani jezici, književnost i kultura (LLCE),
 • Istorija i geografija, geopolitika i političke nauke (HGGSP),
 • Ekonomske i društvene nauke (SES),
 • Matematika,
 • Fizika i hemija (SPC),
 • Nauka o životu i Zemlji (SVT).

Opšti Baccalauréat otvara vrata ka visokim studijama na univerzitetima, ka pripremnim studijama za Grandes écoles, i ka tehničkim i poslovnim Grandes écoles. Učenici Francuske škole u Beogradu imaju pristup visokim studijama u Francuskoj, kao i u svetu.onde.

Le Baccalauréat

Francuska škola u Beogradu je centar za ispite i u tom kontekstu pripada rektoratu u Lionu.
Opšti Baccalauréat predstavlja zvaničnu diplomu koju izdaje Ministarstvo prosvete Republike Francuske. Evaluaciju učenika obavljaju profesori iz drugih škola u Terminale (završnoj godini).
EFB sprema učenike za ispite, ali posebno okupljena, komisija, nezavisna od naše škole određuje uspeh kandidata.
Baccalauréat je uslov za nastavak visokih studija u Francuskoj.
U skladu sa francuskim sistemom, ocene se kreću od 1 do 20, a da bi položio ispit, učenik mora imati prosek od najmanje 10/20. Učenici koji ostvare prosek od 8 do 10/20, polažu drugi krug popravnih ispita (rattrapage).

Jedan dan u secondaire

Sva nastava se sprovodi od ponedeljka do petka. Subota ujutru je rezervisana za popravne domaće zadatke, za pripremu ispita i izuzetno za kažnjene učenike.
Škola otvara vrata i prima učenike od 7h55 i zatvara se u 18h. Časovi počinju u 8h15 i završavaju se u 17h30. Dan je podeljen na periode od po 2 časa, iza kojih sledi odmor. Pauza za ručak je od 12h30 do 13h25. Učenici mogu ručati u školskoj kantini.
Kancelarija vie scolaire je otvorena non stop od 7h55 do 17h30 od ponedeljka do četvrtka i od 7h55 do 16h petkom.