Viši razredi OŠ i gimnazija – Le secondaire

Le secondaire traje 7 godina i podeljen je na collège (više razrede osnovne škole) i lycée (gimnaziju). 

Program u Francuskoj školi u Beogradu podrazumeva učenje različitih jezika. Svi učenici collège (viših razreda osnovne škole), pored francuskog, uče još tri jezika:

Ovom obaveznom jezičkom programu može se dodati i:

Pronote (elektronski dnevnik) i svedočanstvo

U višim razredima OŠ i gimnaziji, raspored časova, ocene, praćenje vladanja u školi i domaći zadaci dostupni su učenicima i njihovim roditeljima preko platforme PRONOTE – elektronskog dnevnika (svaki učenik, svaki roditelj ima svoju šifru za pristup). Ova platforma se redovno ažurira i potrebno je pristupati joj redovno.

Le bulletin trimestriel (tromesečno svedočanstvo) je važan zvanični dokument koji je potrebno čuvati. Sadrži ocene i detaljne komentare (opisne ocene) svakog profesora. Svedočanstvo u trećem tromesečju sadrži i zvaničnu odluku o nastavku školovanja. Daje se porodici na roditeljskim sastancima, ili uz potpis.

Viši razredi OŠ – Collège

Sa prelaskom u više razrede osnovne škole, učenici započinju srednji nivo obrazovanja.

Viši razredi OŠ pružaju učenicima mogućnost da razviju svoje veštine i iskažu svoj potencijal, prilikom izvođenja nastave vodi se računa o individualnim potrebama svakog od njih.

Viši razredi OŠ završavaju se sticanjem državne diplome (Diplôme National du Brevet – DNB; završni ispit / mala matura) koja svedoči o nivou stečanog znanja, veština i kulture: Obrazovanje u okviru viših razreda OŠ podrazumeva 4 godine od 6e do 3e (od 6. do 1. razreda gimnazije), te četiri godine su deo dva različita obrazovna ciklusa. Sa 6e (6. razred) završava se 3. ciklus, dok 5e, 4e i 3e (7, 8. i 1. razred gimnazije) pripadaju 4. ciklusu.

Predmeti u 6e (6. razred) i broj časova

Francuski4.5
Matematika4.5
Istorija, geografija i građansko vaspitanje3
Engleski (po nivoima znanja)4
Srpski kao maternji/strani jezik3/2
Personalizovana podrška2
Likovna kultura1
Nauka i tehnologija (EIST)4
Muzičko vaspitanje1
Fizičko i zdravstveno vaspitanje (EPS)2

Predmeti u 5e (7. razred) i broj časova

Francuski4.5
Matematika3.5
Istorija, geografija i građansko vaspitanje3
Engleski (po nivoima znanja)3
Srpski kao maternji/strani jezik3/2
Drugi strani jezik: španski/nemački/italijanski2.5
Personalizovana podrška1
Likovna kultura1
Fizika i hemija1.5
Biologija (Nauka o životu i Zemlji)1.5
Nauka i tehnologija1.5
Muzička kultura1
Fizičko i zdravstveno vaspitanje (EPS)3

Izborni predmet

Latinski1

Predmeti u 4e (8. razred) i broj časova

Francuski4.5
Matematika3.5
Istorija, geografija i građansko obrazovanje3
Engleski (po nivoima znanja)3
Srpski kao maternji/strani jezik3/2
Drugi strani jezik: španski/nemački/italijanski2.5
Likovna kultura1
Fizika i hemija1.5
Biologija (Nauka o životu i Zemlji)1.5
Nauka i tehnologija1.5
Muzička kultura1
Fizičko i zdravstveno vaspitanje (EPS)3

Izborni predmet

Latinski1

Predmeti u 3e (1. razred gimnazije) i broj časova

Francuski4
Matematika4
Istorija, geografija i građansko obrazovanje3
Engleski (po nivoima znanja)3
Srpski kao maternji/strani jezik 3/2
Drugi strani jezik: španski/nemački/italijanski2.5
Likovna kultura1
Fizika i hemija1.5
Biologija (Nauka o životu i Zemlji)1.5
Nauka i tehnologija1.5
Muzička kultura1
Fizičko i zdravstveno vaspitanje (EPS)3

Izborni predmet

Latinski2

DNB: Le Diplôme National du Brevet
(završni ispit / mala matura)

Le diplôme national du brevet (završni ispit / mala matura) je prvi zvanični ispit i diploma. Ona procenjuje ovladavanjem zajedničkom osnovom obrazovanja na kraju 3e (8. razred) kroz evaluaciju stečenih osnovnih znanja zajedničkog ciklusa obrazovanja uz kontinuirano praćenje učenika i kroz 5 obaveznih ispita na kraju školske godine: francuski jezik, matematika, istorija i geografija, nauka i tehnologija, i usmeni ispit.

Nivo savladavanja gradiva svakog od osam elemenata koji čine zajedničke osnove obrazovanja ocenjuje se na sednici odeljenskog veća na kraju trećeg tromesečja 3e (1. razred gimnazije) i nosi maksimum 400/800 poena.

Ispiti na kraju školske godine (4 pismena i 1 usmeni) takođe nose maksimum 400/800 poena, i to:

 • francuski jezik 100 poena, trajanje ispita 3 sata: na osnovu odlomka iz književnog teksta i eventualno neke slike procenjuje se vladanje jezikom (gramatika – uz prepisivanje, bogatstvo rečnika…) i veština razumevanja i tumačenja pročitanog + diktat + sastav;
 • matematika 100 poena, trajanje ispita 2 sata: zadaci od kojih neki koji sadrže tabele ili grafikone, i od kojih je jedan zadatak iz informatike;
 • istorija i geografija 50 poena, trajanje ispita 2 sata: analiza i razumevanje dokumenata + poznavanje istorijskih i geografskih znamenitosti + primena veština stečenih tokom časova građanskog vaspitanja;
 • nauka 50 poena, trajanje ispita 1 sat: ocenjuju se 2 od 3 predmeta (fizika i hemija, biologija/nauka o životu i Zemlji, tehnologija);
 • usmeni ispit 100 poena; u našoj školi se sprovodi na sledeći način: individualni intervju u trajanju od 15 minuta (5 minuta ekspoze i 10 minuta intervju) u vezi sa temom pripremljenom uz pomoć nastavnika.

Dodatni bodovi dodeljuju se kandidatima koji su pohađali nastavu iz izbornog predmeta:

 • 10 poena ako su ciljevi nastave postignuti,
 • 20 poena ako su ciljevi nastave i premašeni.

Učenik dobija diplomu ako je sakupio najmanje 400 od ukupno 800 bodova. Na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova, učenicima se dodeljuju sledeće opisne ocene: dobar (više od 480 sakupljenih poena), vrlo dobar (više od 560 sakupljenih poena) ili odličan (više od 640 sakupljenih poena).

Gimnazija – Le lycée

Posle 4 godine u collège (višim razredima osnovne škole), učenici nastavljaju školovanje u lycée (gimnaziji) koja traje 3 godine.

2nde (2. razred gimnazije) predstavlja godinu za utvrđivanje i usmerenje pred završni ciklus, za koji je karakteristično postepeno usmeravanje obrazovanja u periodu 1e i Terminale (3. i 4. gimnazije).

Francuska škola u Beogradu nudi 7 uže stručnih grupa predmeta u okviru opšteg Baccalauréat (državne mature):

 • Klasične nauke, književnost i filozofija (HLP),
 • Strani jezici, književnost i kultura (LLCE),
 • Istorija i geografija, geopolitika i političke nauke (HGGSP),
 • Ekonomija i društvene nauke (SES),
 • Matematika,
 • Fizika i hemija (SPC),
 • Biologija (Nauka o životu i Zemlji – SVT).

Diploma državne mature (Baccalauréat Général) otvara vrata ka visokom obrazovanju na univerzitetu, ka pripremnim godinama (classes préparatoires) za neke prestižne visoke škole, za visoke škole za inženjere, visoke ekonomske škole… Učenici Francuske škole u Beogradu, nakon položene državne mature (Baccalauréat) mogu se upisati na visoke škole u Francuskoj, ali i u svetu.

Le Baccalauréat (državna matura)

Francuska škola u Beogradu je centar za ispite i u tom kontekstu pripada rektoratu u Lionu.
Le Baccalauréat Général (diploma državne mature) predstavlja zvaničnu diplomu koju izdaje Ministarstvo prosvete Republike Francuske. Naše učenike Terminale (završni razred gimnazije) ispituju nastavnici iz drugih škola.
Francuska škola u Beogradu priprema učenike za ispite, ali komisija koja ih ispituje je potpuno nezavisna od naše škole, ona rangira kandidate prema uspehu.
Baccalauréat (državna matura) je uslov za nastavak visokog obrazovanja u Francuskoj.
U skladu sa francuskim sistemom, ocene se kreću od 1 do 20, a da bi položio ispit, učenik mora imati ukupan prosek od najmanje 10/20. Učenici koji ostvare prosek od 8 do 10/20, polažu drugu grupu ispita poznatu kao rattrapage (popravni ispit).

Tipičan dan u višim razredima OŠ i gimnaziji

Nastava se održava od ponedeljka do petka. Subota ujutru je rezervisana za zadatke koje učenik nije uradio u predviđenom roku, za pripremu ispita i izuzetno za kažnjene učenike.
Škola otvara vrata i prima učenike od 7.55 i zatvara se u 18.00. Časovi počinju u 8.15 i završavaju se u 17.30. Dan je podeljen na periode od po 2 časa, za kojima sledi veliki odmor. Pauza za ručak je od 12.30 do 13.25. Učenici mogu ručati i u školskoj kantini.
Kancelarija pedagoške službe (Vie scolaire) otvorena je od ponedeljka do četvrtka od 8.15 do 12.30 i od 13.30 do 17.30, a petkom od 8.15 do 12.30 i od 13.30 do 15.50.