Deca sa posebnim potrebama

Prijem prilagođen učenicima sa posebnim potrebama (PPRE, PAI, PPS …)

 

Programi za prijem učenika sa posebnim potrebama (PAI) mogu se aktivirati na zahtev porodice učenika ili same ustanove. Ova procedura obuhvata utvrđivanje odgovarajućeg protokola u saradnji sa roditeljima, ovlašćenom lekarskom ustanovom i nastavnim timom. Mogu biti u pitanju teškoće kao što su, na primer, disleksija, diskalkulija, dispraksija…  Škola takođe ima mogućnost da za učenike – vrhunske sportiste ili priznate umetnike uspostavi individualni program uspeha u obrazovanju (PPRE) ili individualni program školovanja (PPS).

 

Praćenje tokom koledža i gimnazije

 

Predviđena su dva oblika praćenja:

  1. Individualno praćenje tokom 6. razreda obavlja se u toku vremena predviđenog za nastavu. Posebni namenski časovi su predviđeni u rasporedu časova za 6. razred.
  2. Individualno praćenje (AP) u toku gimnazije obavlja se u malim grupama. Radi se o podršci u savladavanju školskog gradiva (iz nauke, književnosti ili drugih predmeta).

Za ovu, 2018. godinu, angažovan je i jedan medicinski radnik za polovinu punog radnog vremena zadužen za pružanje prve pomoći u hitnim slučajevima, ali takođe i za preventivno delovanje u okviru odbora za zdravstveno obrazovanje i građansko vaspitanje, kao i honorarni psiholog čiji je zadatak, između ostalog:

  • Da pruža svoje stručne usluge u smislu procene prihološkog, kognitivnog i socijalnog razvoja učenika u cilju obezbeđivanja uspeha u školovanju.
  • Da porodicama učenika, kao i pedagoškim i nastavnim timovima, pruži poseban izveštaj u smislu procene učenika. Kada to okolnosti zahtevaju, uzima učešće u predviđenim aktivnostima u okviru upravljanja kriznim situacijama. Na taj način doprinosi uspostavljanju blagonaklonog pristupa škole.
  • Da deluje u korist psihološke dobrobiti i socijalizacije učenika u cilju lakšeg savladavanja školskog gradiva, i da doprinosi sprečavanju rizika od nezalaganja ili odustajanja od školovanja. Na taj način će svojim stručnim pristupom doprineti školskom uspehu svih učenika.