Linkovi koledža

Komunikacija između roditelja i nastavnog osoblja

Bilo koji vid komunikacije između roditelja i nastavnog tima moguć je tokom čitave školske godine (roditeljski sastanci, otvorena vrata, pojedinačni susreti) osim dve nedelje pre sednica odeljenjskih veća (conseils de classe).

Sveska za korespondenciju (carnet de correspondance) koju učenik treba uvek da nosi sa sobm, predstavlja vezu između porodice i nastavnog tima. U njoj se nalazi školski pravilnik i sve informacije potrebne za praćenje školovanja deteta. Roditelji su obavezni da je redovno pregledaju. Svako obaveštenje o zadržavanju posle nastave ili o isključenju sa časova biće prosleđeno porodici na potpis i treba u što kraćem roku da bude vraćeno u pedagošku službu (vie scolaire). Pored toga roditelji imaju pristup elektronskom dnevniku gde mogu dobiti sve informacije u vezi sa školovanjem svoga deteta (raspored časova, rezultati, redovno pohađanje nastave, disciplina…) i trebalo bi da sajt redovno posećuju.

Pored roditeljskih sastanaka koje zakazuje škola, roditelji imaju mogućnost da se sastanu sa profesorima, tako što će zakazati sastanak (osim u poslednje dve nedelje pre sednica odeljenjskih veća i za vreme sednica) koristeći svesku za korespondenciju.

Sastanci između roditelja i profesora mogu se odvijati isključivo u prostorijama koje za tu priliku odredi pedagoška služba (vie scolaire).

 

Elektronski dnevnik učenika (cahier de textes de l’élève)

Elektronski dnevnik je osnovni alat i vodič za školski rad koji omogućava učeniku da planira svoje obaveze, a roditeljima da prate rad svoje dece. Učenici treba redovno da ga konsultuju i prate. To ih ne oslobađa obaveze da na časovima redovno beleže šta imaju za domaći zadatak.

 

Internet rubrika za rad, elektronski dnevnik za praćenje školskih obaveza ipraćenje rada:

Svaki učenik ima lični pristup internet rubrici za rad na školskom sajtu: www.efb.rsLični pristup podrazumeva sopstvenu rubriku, odeljenjski elektronski dnevnik i rubriku za komunikaciju sa profesorima.

Odeljenjski elektronski dnevnik, koji opisuje program i sadržaj odeljenjskih pedagoških aktivnosti, dostupan je učenicima i njihovim roditeljima na sajtu: www.efb.rs

Nastavni tim, učenici i njihove porodice mogu koristiti ovu rubriku kao smernicu.

Preporučuje se roditeljima da je sa svojom decom redovno prate.

Tu roditelji i učenici mogu videti ocene, izostanke, zakašnjenja… (svaki učenik, svaki roditelj mora imati svoje korisničko ime i šifru za pristup). Od profesora se očekuje da redovno unose ocene.

 

Tromesečno svedočanstvo

Svedočanstvo sa tromesečja je važan zvanični dokument, koji porodica treba pažljivo da čuva. Ovaj dokument prikazuje ocene, uz mišljenje i obrazloženje profesora o radu i o rezultatima učenika, i izostanke. On predstavlja zvanične smernice na kraju trećeg tromesečja.

Predaje se porodici na otvorenim vratima na kraju svakog tromesečja, izuzev na kraju trećeg, kada se daje učenicima.

Roditelji će o tome biti obavešteni mejlom.

 

Prosleđivanje informacija i administrativnih dokumenata

Svakodnevne informacije se prenose preko učenika. Uz to, porodicama se preporučuje da redovno proveravaju školski sajt. Neke informacije mogu iz predostrožnosti biti poslate mejlom dva puta. Obaveštenja koja se tiču Saveta roditelja uglavnom će biti dvojezična (koliko to bude bilo moguće); ostala obaveštenja biće isključivo na francuskom.

Članovi bilo kog zvaničnog školskog tela (Saveta škole, Odeljenjskog veća, Disciplinske komisije itd.) moraju da vode računa o poverljivosti razmena informacija.