Savet školske ustanove

Školski odbor je tročlano telo nadležno za usaglašavanje i odlučivanje po svim pitanjima pedagoškog i obrazovnog rada u ustanovi. Takođe se upoznaje sa odlukama upravnog odbora u vezi sa budžetom školske ustanove i njegovim sprovođenjem.   

 

Sastavljen je od predstavnika proširene uprave, uključujući i atašea za kulturu i jezik pri ambasadi (5 mesta), zatim 4 nastavnika, jednog predstavnika vannastavnog osoblja, roditelja učenika (3 mesta), i delegata učenika (2 mesta). Svi navedeni članovi zasedaju i imaju pravo glasa. Dva člana upravnog odbora APE (Agencija za učešće države), konzularni savetnik i učenik izabran za podpredsednika Odbora za pitanja gimnazijskog života (CVL), prisustvuju sa savetodavnim pravom glasa.

 

Tri predstavnika roditelja učenika biraju se od strane porodica svih učenika na početku godine za tekuću školsku godinu.  

 

Školski odbor se sastaje na redovnim sednicama najmanje jednom u tromesečju, na inicijativu načelnika ustanove koji i predsedava odborom.  

 

O pitanjima pedagoškog rada odlučuje se na osnovu plana rada školske ustanove, koji se redovno usklađuje prema prioritetima i smernicama ministarstva obrazovanja, strateškog plana delovanja agencije za nastavu na francuskom jeziku u inostranstvu (AEFE) i plana za dati region (Južna i Istočna Evropa), kao i prema zahtevima i okolnostima lokalne sredine.

 

Članovi koji su sastavni deo školske ustanove, dakle predstavnici uprave, nastavnog i vannastavnog osoblja, roditelja i učenika, imenuju se radi zasedanja na drugostepenim sednicama odbora, na disciplinskom odboru koji se saziva isključivo po potrebi, i u komisiji za pitanja higijene i bezbednosti u ustanovi.

 

Članove školskog odbora moguće je kontaktirati preko liste adresa elektronske pošte na conseil.etablissement@efb.rs