Interni pravilnik koledža / srednje škole

ŠKOLSKI PRAVILNIK- Aneks 2
Pravilnik za učenike koledža i gimnazije

Izglasan na Školskom odboru 21.02.2019.

1. KOMUNIKACIJA, ŠKOLSKA I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

1.1 Komunikacija između roditelja i nastavnog osoblja

Sveska za korespondenciju (carnet de correspondance) koju učenik treba uvek da nosi sa sobom, predstavlja vezu između porodice i nastavnog tima. U njoj se nalazi školski pravilnik i sve informacije potrebne za praćenje školovanja deteta. Roditelji su obavezni da je redovno pregledaju. Svako obaveštenje o zadržavanju posle nastave ili o isključenju sa časova biće prosleđeno porodici na potpis i treba u što kraćem roku da bude vraćeno u pedagošku službu (vie scolaire). Pored toga roditelji imaju pristup elektronskom dnevniku gde mogu dobiti sve informacije u vezi sa školovanjem svoga deteta (raspored časova, rezultati, redovno pohađanje nastave, disciplina…) i trebalo bi da sajt redovno posećuju.
Pored roditeljskih sastanaka koje zakazuje škola, roditelji imaju mogućnost da se sastanu sa profesorima, tako što će zakazati sastanak. Sastanci između roditelja i profesora mogu se odvijati isključivo u prostorijama koje za tu priliku odredi pedagoška služba (vie scolaire).

Neće biti moguće zakazivanje sastanaka sa profesorima dve nedelje pre sednica odeljenjskih veća i za vreme sednica.

1.2 Elektronski dnevnik učenika (cahier de textes)
Elektronski dnevnik je osnovni alat i vodič za školski rad koji omogućava učeniku da planira svoje obaveze, a roditeljima da prate rad svoje dece. Učenici treba redovno da ga konsultuju i prate. To ih ne oslobađa obaveze da na časovima redovno beleže šta imaju za domaći zadatak.

1.3 Internet rubrika za rad, elektronski dnevnik za praćenje školskih obaveza i praćenje rada:
Svaki učenik ima lični pristup internet rubrici za rad na školskom sajtu: www.efb.rs. Lični pristup podrazumeva sopstvenu rubriku, odeljenjski elektronski dnevnik i rubriku za komunikaciju sa profesorima.
Odeljenjski elektronski dnevnik, koji opisuje program i sadržaj odeljenjskih pedagoških aktivnosti, dostupan je učenicima i njihovim roditeljima na sajtu: www.efb.rs
Nastavni tim, učenici i njihove porodice mogu koristiti ovu rubriku kao smernicu.
Preporučuje se roditeljima da je sa svojom decom redovno prate.
Tu roditelji i učenici mogu videti ocene, izostanke, zakašnjenja… (svaki učenik, svaki roditelj mora imati svoje korisničko ime i šifru za pristup). Od profesora se očekuje da redovno unose ocene.

1.4 Tromesečno svedočanstvo
Svedočanstvo sa tromesečja je važan zvanični dokument, koji porodica treba pažljivo da čuva. Ovaj dokument prikazuje ocene, uz mišljenje i obrazloženje profesora o radu i o rezultatima učenika, i izostanke. On predstavlja zvanične smernice na kraju trećeg tromesečja.
Predaje se porodici na otvorenim vratima na kraju svakog tromesečja, izuzev na kraju trećeg, kada se daje učenicima, uz pismeno odobrenje roditelja.
Roditelji će o tome biti obavešteni mejlom.

2. POHAĐANJE NASTAVE

2.1 Izostanci i zakašnjenja
Svakom učeniku koji bude kasnio može biti onemogućen ulazak na čas. Česta zakašnjenja podležu disciplinskim merama.
Česti izostanci povlače za sobom pozivanje učenika i njegovih roditelja pred Školsko disciplinsko veće koje je sačinjeno od članova disciplincke komisije.
Ova komisija može biti sazvana od strane upravnika ili predsednika razrednog veća.

2.2 Izostanci sa kontrolnog zadatka

Učeniku, koji je izostao dan uoči kontrolnog zadatka illi sa časova koji prethode kontrolnom zadatku, može biti onemogućeno da radi kontolni zadatak ili mu rezultati sa kontrolnog zadatka mogu biti poništeni.
Učenik koji je odsutan sa kontrolnog zadatka ili usmenog odgovaranja dužan je da prihvati naknadno ocenjivanje, ako profesor to od njega zahteva i to pod uslovima koje odredi profesor. Ako učenik ne opravda svoje odsustvo ili ako to opravdanje ne prihvati direktor ustanove, učenik će biti sankcionisan.
Svaki rad koji učenik ne preda nastavniku posle kontrolnog, tretiraće se kao da je učenik predao prazan list i može se oceniti nulom.
Broj urađenih kontrolnih zadataka biće upisan na tromesečnom svedočanstvu, kako bi se prikazala prava vrednost prosečne ocene.

3. DOLAZAK UČENIKA U ŠKOLU I IZLAZAK IZ NJE

3.1 Raspored časova, od ponedeljka do subote
Subota prepodne odnosi se samo na učenika 1ère i Terminale (završnog razreda gimnazije) kad imaju kontrolne zadatke, ili na eventualne kaznene zadatke – retenue.

Škola je otvorena od ponedeljka do petka od 07.45 do 18.20.
Neophodno je precizno poštovati školski raspored časova, koji je detaljno prikazan u tabeli ispod:

PREPODNE POSLEPODNE
07.45 – Otvaranje škole  

Početak časa

 

Kraj časa

Početak časa Kraj časa
08.05 09.00 13.15 14.10
09.05 10.00 14.15 15.10
Veliki odmor : 10.00 – 10.15 Poslepodnevna pauza : 15.10 – 15.20
10.20 11.15 15.25 16.20
11.20 12.15 16.25 17.20
Pauza za ručak: 12.15 – 13.10 18.20 – Zatvaranje škole (kraj radnog dana)

*Savetuje se učenicima da dođu u školu 10 minuta pre početka nastave (u 7.55)
3.2 Izlasci iz škole za više razrede OŠ (koledž)
Učenici su obavezni da ostaju u školi i između časova. Svako neopravdano odsustvo biće tretirano kao ozbiljan prekršaj.
U slučaju neplaniranog odsustva nekog profesora, učenici sledeći čas treba da sačekaju u prostoriji za rad i boravak (salle de permanence), u zgradi „Kuba“. Ukoliko se ovo odsustvo dogodi na kraju prepodnevnih ili popodnevnih časova, učenici koji imaju dozvolu roditelja, mogu da odu kući. Ostali obavezno odlaze u boravak.
Na časove fizičkog vaspitanja učenici viših razreda OŠ odlaze u pratnji svog profesora i sa njim se i vraćaju.

3.3 Izlasci iz škole za učenike gimnazije

Izlasci iz škole dozvoljeni su za vreme odmora, pauze za ručak ili ukoliko učenici gube čas. U tom slučaju škola se oslobađa svake odgovornosti. Učenici gimnazije sami dolaze na mesto određene školske aktivnosti i sami odlaze kući ili na drugo mesto u okviru škole. U ovom slučaju učenik snosi odgovornost, u skladu sa važećim propisima, za svaku nastavnu aktivnost pojedinačno (fizičko vaspitanje, priprema maturskog rada – TPE itd.).
3.4 Pauza između 12.15 i 13.15:
Viši razredi OŠ (koledž): učenici koji nemaju zvaničnu dozvolu roditelja (demi-pensionnaires) ni u kom slučaju ne smeju da napuste školu za vreme pauze od 12.15 do 13.15 – na kraju prepodnevnih časova, niti posle ručka. Boravak u učionicama i u školskim hodnicima je zabranjen (osim uz posebno odobrenje Pedagoške službe koje se može izdati u posebnim okolnostima), izuzetak je prostorija namenjena boravku učenika. Nadzor u prostoriji je obezbeđen, ali se od učenika izričito zahteva samodisciplina (pristojno ponašanje, održavanje čistoće prostorija, neometanje drugih i ponašanje koje neće ugroziti ličnu ili tuđu bezbednost). Svako učeničko nepoštovanje ovih pravila, za vreme boravka u zajedničkoj prostoriji, može dovesti do disciplinske kazne.

4. KAZNE I DISCIPLINSKE MERE

U slučaju ponovljenih propusta u ponašanju ili ponovljenih ozbiljnih prekršaja, disciplinsko veće može da donese meru privremenog isključenja učenika – dužeg od osam dana – ili meru definitivnog isključenja.
Ova procedura ostaje krajnje rešenje, prednost se daje popravnim merama i poboljšanju, zahvaljujući između ostalog i ulozi disciplinske komisije.
Namerno oštećenje imovine (kao na primer žvrljanje i urezivanje po stolovima) predstavlja ozbiljan prekršaj koji podrazumeva kažnjavanje i/ili snošenje troškova za popravku oštećene imovine.
Aktivno ili pasivno, prepisivanje kao i pokušaj prepisivanja i/ili saučesništvo u njemu u suprotnosti su sa vrednostima francuskog obrazovnog sistema i bez izuzetaka se kažnjavaju ocenom nula i određenom disciplinskom merom. Disciplinsko veće može biti sazvano za najozbiljnije prekršaje. Mobilni telefon ili bilo koji drugi elektronski aparat koji učenik ima kod sebe ili na stolu za vreme pismenih zadataka, može se smatrati pokušajem prepisivanja.

Isključenje sa časa: disciplinska mera, opravdana u slučaju ponašanja koje ugrožava normalno odvijanje časa. Isključenje sa časa treba da bude izuzetak i o tome mora pismenim putem biti obavešten upravnik školske ustanove pod okriljem školskog pedagoga/zamenika upravnika. Isključenje treba da bude praćeno najmanje jednom kaznom. U tom slučaju se učenik, u pratnji drugog učenika, javlja u pedagošku službu gde donosi obrazac sa izrečenom kaznom koji je popunio i potpisao profesor.
Profesor je dužan da učeniku zada neki zadatak dok je učenik isključen sa časa.

4.1 Školske kazne
1/ Dodatni domaći : zahtevani rad mora biti u vezi sa predavanjem i može biti ocenjen.
2/ Izveštaj o incidentu: sačinjava ga neko od profesora ili zaposlenih u pedagoškoj službi u pismenoj formi, i uručuje se porodici na potpis.
3/ Kazneni rad – zadržavanje u školi posle nastave: svaki dodatni kazneni školski rad će se obavljati van časova, po rasporedu koji odredi pedagoška službi. Ovaj dodatni rad ne sme da bude duži od dva sata. Odlaganje dodatnog školskog rada je moguće jedino uz pismeni zahtev koji porodica dostavlja pedagoškoj službi, ali samo ukoliko škola to odobri.

4.2 Disciplinske mere
1) Opomena: potpisuje je direktor ustanove, uručuje se porodici.
2) Ukor: potpisuje ga direktor ustanove, uručuje se porodici.
3) Mera preuzimanja odgovornosti: ima za cilj da omogući učeniku da pokaže spremnost da dobro razmisli o svojim postupcima, prema svojoj žrtvi i prema školskoj zajednici. Naime, radi se o podsticanju učenika da dobrovoljno, van nastave, učestvuje u akcijama solidarnosti, kulturnim akcijama i raznim obukama ili obavlja zadatke vaspitnog karaktera.
4) Privremeno isključenje sa nastave: ne sme biti duže od osam dana uslovno ili ne. Ovu meru izriče direktor ustanove i uručuje se porodici. Učeniku je dozvoljen pristup školi.
5) Privremeno isključenje iz škole ili iz kantine: ne sme biti duže od osam dana kako ne bi ugrozilo dalje školovanje učenika, bez obzira da li je meru izrekao direktor ustanove ili disciplinsko veće
6) Definitivno isključenje iz škole ili iz kantine: ovu meru može da izrekne isključivo disciplinsko veće.

Način sprovođenja disciplinskih mera

4.3 Disciplinska tela
1) Disciplinska komisija (savetodavno telo čiji sastav određuje Školski odbor): direktor ustanove je može sazvati bez odlaganja. Kao regulatorno telo, ona doprinosi razjašnjavanju pojedinih slučajeva i olakšava direktoru ustanove donošenje odluka u vezi sa njima. Ovu komisiju treba konsultovati u što je moguće većem broju slučajeva.
2) Disciplinsko veće : Disciplinsko veće se saziva na zahtev upravnika ili ukoliko je on sprečen, na zahtev nekog od njegovih pomoćnika. Upravnik saziva članove disciplinskog veća najranije sedam dana pre datuma zakazanog za odlučivanje. Dokumenta koja se odnose na ispitivanje događaja treba da se predaju školi u najkraćem mogućem roku i da budu na raspolaganju punoletnom učeniku, porodici maloletnog učenika ili njihovim zastupnicima. Sastav i funkcionisanje disciplinskog veća određuju se važećim propisima. Disciplinsko veće ima regulatornu ulogu i odlučuje o svim kaznama predviđenim unutrašnjim pravilnikom, uključujući i definitivno isključenje.
U slučaju potrebe, upravnik škole ili njegov zastupnik mogu preventivno udaljiti učenika iz škole i predati ga njegovoj porodici u očekivanju konačne odluke upravnika ili disciplinskog veća.

ANEKS 3
Povelja o poštovanju principa sekularizma

Svaki učenik, korisnik i zaposleni u ustanovi se obavezuje da poštuje principe sekularizma u Francuskoj školi, u njenim medijima i u svakoj aktivnosti pod pokroviteljstvom škole u skladu sa dole navedenim principima ove povelje.

Francuska Republika je sekularna država.

1. Francuska država je nedeljiva, sekularna, demokratska republika. Ona garantuje jednakost pred zakonom svim svojim građanima na celokupnoj svojoj teritoriji. Ona poštuje sve veroispovesti.
2. Francuska sekularna republika odvaja religiju od države. Država je neutralna po pitanju verskih ili duhovnih opredeljenja. Ne postoji državna religija.
3. Sekularizam garantuje svima slobodu u pogledu verovanja. Svako je slobodan da veruje ili ne veruje i da slobodno izražava svoja uverenja uvažavajući tuđa, u granicama poštovanja javnog reda i mira.
4. Sekularizam omogućava ostvarivanje građanskih prava i ravnotežu između ličnih sloboda i jednakost i bratstvo za sve u cilju opšteg dobra.
5. Francuska država garantuje poštovanje svih ovih principa u svojim školama.

Francuska škola je sekularna.
6. Sekularnost škole omogućava učenicima uslove da izgrade svoju ličnost, da iskažu svoju slobodnu volju i da se nauče građanskoj odgovornosti.
7. Sekularizam garantuje učenicima upoznavanje zajedničke kulture.
8. Sekularizam omogućava učenicima slobodno izražavanje u granicama koje neće ometati funkcionisanje škole, kao i poštovanje republikanskih vrednosti i različitost ličnih ubeđenja.
9. Sekularizam podrazumeva odbacivanje svih oblika nasilja i diskriminacije, garantuje jednakost između dečaka i devojčica i zasniva se na poštovanju i međusobnom razumevanju.
10. Misija svih zaposlenih jeste da učenicima prenesu smisao i značaj sekularizma, kao i ostalih osnovnih principa Francuske Republike. Zaposleni vode računa o njihovoj primeni u okviru škole. Takođe, oni imaju obavezu da ovu povelju predstave roditeljima učenika.
11. Zaposleni imaju obavezu da budu izrazito neutralni: oni ne smeju da ispoljavaju svoja politička ili verska uverenja pri vršenju svojih funkcija.
12. Nastava je sekularnog karaktera. Kako bi učenicima garantovali najveću moguću objektivnost po pitanju različitih pogleda na svet, kao i preciznosti znanja, nijedna tema nije unapred zabranjena za naučna i pedagoška razmatranja. Nijedan učenik ne može da se pozove na verska ili politička uverenja kako bi osporio pravo nastavnika da obrađuje neku temu iz nastavnog programa.
13. Niko nema pravo da, pozivajući se na versku pripadnost, odbije da se povinuje pravilima koja su na snazi u školama Francuske Republike.
14. U školskim ustanovama, pravila funkcionisanja različitih prostora, određena unutrašnjim pravilnikom škole, poštuju principe sekularizma. Učenicima i zaposlenima je zabranjeno nošenje oznaka ili odeće koja otvoreno izražavaju njihovu versku pripadnost.
15. Učenici, svojim razmišljanjima i aktivnostima, doprinose prihvatanju principa sekularizma u svojim školskim ustanovama.

ANEKS 4
Osnovna IT pravila

Ciljevi ovog pravilnika:

Svrha ovog dokumenta je da ukaže na postojanje određenih pravila koja imaju za cilj da pravno regulišu upotrebu računara (naročito zakone u vezi sa zaštitom privatnosti i poštovanjem intelektualne svojine).
Ovaj pravilnik ima pre svega pedagoški značaj u smislu razvijanja osećaja odgovornosti kod učenika i u suzbijanju nezakonitih radnji pri korišćenju IT resursa. Cilj pravilnika je i zaštita i preventiva, kao i sprečavanje nezakonitih radnji.
Škola podstiče učenike da postavljaju pitanja u vezi sa načinom korišćenja školskih IT resursa.

UVOD:

Svaki učenik ima pravo da koristi računare koji su mu na raspolaganju (u biblioteci ili u učionici).

Predviđeno je sledeće:

 Škola omogućava učenicima pristup IT resursima i stručnu pomoć pri njihovom korišćenju.
 Obaveza je učenika da pažljivo postupa s opremom koja mu je data na korišćenje i da ne ugrožava bezbednu upotrebu interneta.
 Svako ima pravo na poštovanje svoje privatnosti. Ostvarivanje tog prava mora biti u skladu sa propisima.
 Naglašavamo značaj poštovanja autorskih prava i očuvanja intelektualne svojine. Neophodna je dozvola autora da bi se njegova svojina (slike, tekst itd.) dalje delila i umnožavala.
 Sve lične prepiske podležu zaštiti privatnosti: poverljivost podataka.
 Pristup Wi-Fiju dozvoljen je samo ovlašćenim osobama.

Pristup IT resursima

PRAVA DUŽNOSTI
Svaki učenik dobija svoju ličnu lozinku koja mu omogućava pristup računaru. Učenici se obavezuju da:

Ø  ne otkrivaju svoju lozinku ostalim  korisnicima ; Svako je odgovoran za upotrebu računara sa svojom lozinkom.

Ø  ne koriste tuđu lozinku

Svaki učenik ima pravo da koristi IT resurse za svoje školske obaveze. Učenici se obavezuju :

Ø  da će pristupati IT resursima isključivo radi svojih školskih radova

Ø  da će pristupati forumima samo uz odobrenje profesora

Ø  da će poštovati pravila, na koja ih je uputio profesor, o upotrebi informatičke opreme

Ø  da neće zloupotrebljavati IT resurse i tako naškoditi zajednici (prekomerno štampanje, neumereno skladištenje velikih fajlova…)

Ø  Učenici neće štampati obimne fajlove već će ih slati profesorima      preko virtuelne učionice.

Ø  pristup društvenim mrežama se dozvoljava isključivo uz izuzetno odobrenje profesora.

Ø  prikazivanje video priloga je zabranjeno bez nastavnikovog odobrenja.

 

Sve informacije i podaci učenika moraju biti zaštićeni. Učenici se obavezuju da:

Ø  neće pristupati nečijim podacima bez njegovog ličnog odobrenja

Ø  će obavestiti profesora ili drugu odgovornu osobu ukoliko uoče prekršaj

 

 

 

 

Poštovanje zakonitosti

 

 

PRAVA

 

OBAVEZE

 

 

 

 

Svaki učenik ima pravo na poštovanje svoje ličnosti.

Učenici se obavezuju da će pri elektronskoj prepisci (mejlovima) ili kad nešto objavljuju na internetu:

Ø  poštovati druge korisnike tako što neće slati provokativne tekstove, poruke ili fotografije

Ø  da neće preko interneta, na tuđ račun, širiti uvredljive, klevetničke informacije koje mogu da ugroze prava i privatnost pojedinca ili da nanesu štetu ustanovi

Ø  da neće objavljivati fotografije bez odobrenja osoba koje se na njima nalaze

 
Dostojanstvo svakog učenika je zaštićeno zakonom.       Učenici su dužni da poštuju javni red; da ne posećuju sajtove koji propagiraju rasizam, antisemitizam, pornografiju, pedofiliju, ksenofobiju, mržnju i nasilje, niti smeju širiti takve informacije.
Od učenika koji je realizovao neki projekat, tražiće se odobrenje za dalje emitovanje. Učenici su dužni da poštuju intelektualnu svojinu tako što:

Ø  neće umnožavati softvere čije je umnožavanje zakonski zabranjeno (dozvoljene su samo rezervne kopije, tzv. bekapovanje).

Ø  neće koristiti nelegalne kopije.

Ø  neće publikovati tuđa ostvarenja bez prethodnog odobrenja autora

Svi učenički komentari na forumima virtuelne učionice podležu pravilniku o poštovanju autorskih prava.

Zabranjeno je navoditi komentare nekog učenika bez njegove izričite dozvole.

Svaka lična prepiska je poverljiva. Učenici se obavezuju:

Ø  da će poštovati tajnost prepiske svojih drugova

Ø  da će koristiti svoju ličnu elektronsku poštu uz odobrenje nastavnika

NAPOMENA RODITELJIMA
Podsećamo vas da, u slučaju ozbiljnijih đačkih prekršaja, roditelji maloletnih učenika mogu biti pozvani na odgovornost.

ANEKS 5
Interni pravilnik fizičkog vaspitanja

Odeća na času fizičkog vaspitanja
Učenici su upoznati sa raznim aktivnostima koje su u programu tokom godine, prema tome, dužni su da na časove dolaze u odgovarajućoj opremi koja ispunjava uslove higijene i bezbednosti. Trenerka, šorc (šorc za plažu je zabranjen), majica sa kratkim rukavima. Patike moraju biti u sportskoj torbi.
Naročito treba obratiti pažnju da patike mogu učenicima obezbediti sigurnost i zaštitu od povreda, prilikom obavljanja svih aktivnosti koje se od njih očekuju na času fizičkog vaspitanja. Nije preporučljivo koristiti patike koje nemaju anatomske đonove, one koje ne amortizuju doskoke i sl. (poput baletanki).

Sala za fizičko vaspitanje
Gimnazijalci idu sami do sale za fizičko vaspitanje. Učenici nižih i viših razreda osnovne škole (primaire i collège) do sale za fizičko vaspitanje idu u pratnji svog nastavnika.
U salu je zabranjeno unositi lične lopte i loptice.
Zabranjena je upotreba mobilnih telefona i ostalih multimedijalnih uređaja u sali za fizičko, tako i na putu do nje; takođe je zabranjeno unošenje i/ili konzumacija hrane i pića (osim vode).
U sali za fizičko, pre i za vreme nastave, učenici su dužni da se pristojno ponašaju prema nastavniku i drugovima, i nije im dozvoljeno da oštećuju inventar. Ukoliko kasni na čas, učenik viših razreda OŠ mora prethodno da se javi u pedagošku službu.

Oslobađanje od časova fizičkog vaspitanja i pošteda
Prisustvo časovima fizičkog vaspitanja je obavezno čak i u slučaju kad je učenik, iz bilo kog razloga, osobođen aktivnog učešća na času, osim ako pedagoška služba odredi drugačije – za više razrede OŠ i gimnaziju.
Lekarsko opravdanje (od lekara specijaliste) u kome je definisano delimično ili potpuno oslobađanje učenika, jeste jedino važeće i priznato opravdanje. Samo u izuzetnim prilikama sveska za korespondenciju može da posluži roditeljima da obaveste profesora koji procenjuje da li treba da oslobodi učenika učešća na času.
Poštede iz zdravstvenih razloga u višim razredima OŠ i gimnaziji beleže se u svesku za korespondenciju uz lekarsko opravdanje. Oslobađanje iz zdravstvenih razloga može se realizovati tek pošto učenik dostavi nastavniku na uvid lekarsko uverenje; lekarsko uverenje treba da sadrži obrazloženje za delimično ili potpuno izostajanje sa nastave i trajanje oslobađanja. Oslobađanje od časova fizičkog vaspitanja preko šest sedmica može odobriti samo lekar kojeg je Ambasada odredila. Oslobađanje od časova fizičkog se u ovom slučaju može realizovati uz odobrenje lekara i konsultacijom sa profesorom fizičkog vaspitanja.

Lekarski pregled
Svaka upotreba leka ili medicinskog sredstva za vreme časova fizičkog vaspitanja mora biti propraćena medicinskom dokumentacijom (koja treba da precizira način korišćenja leka – npr. ventolin) ili preciznom procedurom – redosledom kojim se postupa u slučaju potreba (PAI – protokol kod dece koja pate od hroničnih bolesti ili imaju neke zdravstvene poteškoće – Projet d’Accueil Individualisé). Učenici viših razreda OŠ i gimnazije obavezni su da potrebne lekove nose sa sobom. U nižim razredima OŠ lekovi treba da stoje kod nastavnika.

Kašnjenja i izostanci
Na svakom času fizičkog vaspitanja, učenik mora uz sebe da ima svesku za korespondenciju.
Svako kašnjenje na čas fizičkog vaspitanja ili izostanak sa njega mora se opravdati u pedagoškoj službi ili kod nastavnika na sledećem času fizičkog. Ukoliko ne opravda čas, učenik će biti kažnjen.

Svlačionice
Učenici imaju na raspolaganju svlačionice za koje je odgovoran nastavnik.
Ukoliko uslovi dozvoljavaju, za aktivnosti na stadionu, učenicima će biti na raspolaganju svlačionice, u kojima se mogu presvući pre i posle časa (dečaci su odvojeni od devojčica).
Učenici ne bi trebalo da donose vrednosti u svlačionice i na teren. Francuska škola se ograđuje od odgovornosti u slučaju gubitka ili krađe.

ANEKSE 6
Unutrašnji pravilnik biblioteke (Centra znanja i kulture – CZK)

Ciljevi:
Osnovni cilj Biblioteke je dostupnost što većem broju učenika viših i nižih razreda OŠ i gimnazije. To je kutak namenjen čitanju, pronalaženju informacija, pozajmljivanju knjiga i druge dokumentacije, ili grupnom radu, samostalnom ili u pratnji profesora. Neophodno je odnositi se sa poštovanjem prema knjigama, samom mestu i posetiocima. Zabranjeno je :
 unositi hranu i piće
 trčati, glasno pričati ili pričati telefonom

Osnovna IT pravila se odnose i na korišćenje računara u biblioteci.
Korišćenje računara je ograničeno na pretraživanje informacija potrebnih za određeni školski rad. Učenicima nije dozvoljeno korišćenje računara za lične potrebe. Igrice na internetu su strogo zabranjene.
Korišćenje mobilnih telefona je takođe strogo zabranjeno.

Radno vreme:
Ponedeljak – četvrtak od 08.00 do 16.30
Petkom od 08.00 do 14.00

Biblioteka je otvorena za vreme malog i velikog odmora i u vreme pauza između časova.
Biblioteka je zatvorena od utorka do četvrtka od 14.00 do 14.30, a petkom od 12.00 do 12.30.

Pozajmljivanje knjiga:
Učenici imaju pravo da pozajme tri dokumenta istovremeno od kojih samo jedan DVD/CD.
Vreme zadržavanja pozajmljenog zavisi od dokumenta:
 Romani i priče: dve nedelje
 Slikovnice, stripovi, dokumentarne knjige, časopisi: jedna nedelja
 DVD/CD: jedna nedelja
 Priručnici (rečnici, gramatike i ostalo) mogu se koristiti isključivo u biblioteci (ne smeju se iznositi)
Nijedan dokument ne sme se izneti iz biblioteke pre nego što se evidentira na za to predviđenom mestu. Na istom mestu se pozajmljena dokumenta i vraćaju.

Ukoliko se pozajmljena dokumenta ne vrate u predviđenom roku, učeniku će biti poslata opomena. Svaki izgubljen ili oštećen dokument (knjiga, DVD, CD) mora se nadoknaditi ili će biti naplaćen po ceni novog.

Bibliotekarka zadržava pravo da udalji svakog učenika koji ne poštuje pravilnik biblioteke.