Statut i uprava

AEFE – Agencija za nastavu na francuskom u inostranstvu

 

Kao školska ustanova obuhvaćena sporazumom i članica mreže AEFE, Francuska škola u Beogradu ima licencu državnog ministarstva za obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje i istraživanje za obavljanje delatnosti. Pomenuta licenca predstavlja potvrdu usaglašenosti sa nastavnim programima i ciljevima francuskog sistema obrazovanja, kao i priznavanje odluka o usmerenju i ispita koje učenici polažu.

 

 

APE EFB – Udruženje Francuske škole u Beogradu

 

Francuska škola u Beogradu je ustanova kojom u finansijskom smislu upravlja udruženje roditelja učenika u čiji sastav ulaze roditelji svih učenika koji pohađaju školu, pri čemu svaki od roditelja raspolaže brojem glasova koji je jednak broju njegove dece upisane u školu.

Upravni odbor predstavlja izvršni organ Francuske škole u Beogradu (EFB) sastavljen od izabranih članova i članova po pravu na osnovu funkcije, i svi su angažovani na dobrovoljnoj bazi:

  • 8 članova izabranih među roditeljima na period od dve godine na sednici godišnje generalne skupštine, obnovljivih polovinom broja članova;
  • 1 član – predstavnik školskog kadra;
  • 2 člana – predstavnika civilnog društva, postavljenih od strane ambasadora Francuske.

Upravnom odoru je takođe pridruženo pet članova sa savetodavnim pravom glasa: načelnik ustanove, francuski konzul, ataše za kulturu pri ambasadi Francuske, direktorka osnovne škole, izvršna direktorka.

Upravni odbor se sastaje najmanje jednom mesečno u cilju raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz oblasti materijalnog, finansijskog i strateškog upravljanja Francuskom školom u Beogradu (EFB), u saradnji sa upravnikom škole.

Na sednicama generalne skupštine, roditelji glasaju o iznosima školarine, usvajanju računa za prethodnu školsku godinu, budžetu za sledeću školsku godinu i svim značajnijim odlukama koje se odnose na budućnost školske ustanove.