Jezička nastava

STRANI JEZICI U VIŠIM RAZREDIMA OŠ I GIMNAZIJE

 

Učenje stranih jezika

Izučavanje stranih jezika, kao i u nižim razredima OŠ, predstavljaju jedan od glavnih pravaca delovanja obrazovne politike naše škole. Pedagoškim merama koje se svake godine prilagođavaju uočenim potrebama, Francuska škola pokazuje želju da svojim učenicima ponudi najraznovrsnije jezičke programe.

Učenje stranih jezika se bazira na CERCL-ovim (Zajednički evropski referentni okvir za jezike) programima i nivoima znanja koji su u saglasnosti sa Zvaničnim uputstvima francuskog Ministarstva obrazovanja.

Znanje naših učenika često opravdava zadate ciljeve koji su nekad i viši od predviđenih na kraju ciklusa: A1 – A2 na kraju trećeg ciklusa za prvi strani jezik, A2 – B1 na kraju četvrtog ciklusa, B1 na kraju prve godine gimnazije i B2 na kraju zadnje godine gimnazije.

Francuska škola nudi višim razredima OŠ i u gimnaziji različite nivoe učenja stranih jezika. Tako, učenici viših razreda OŠ imaju mogućnost da uče tri strana jezika (pored francuskog) već od 6. razreda (5e). Pored obaveznih jezika postoji i mogućnost učenja latinskog kao izbornog.

 

Strani jezici u višim razredima OŠ i gimnaziji

Broj časova s kojim je zastupljena nastava stranih jezika određuju Zvanična uputstva Francuskog ministarstva obrazovanja. Međutim, u zavisnosti od nivoa, broja učenika i način rada nastavnika, broj časova kao i organizacija nastave mogu se menjati iz godine u godinu.

Engleski je obavezan strani jezik u Francuskoj školi za sve učenike viših razreda OŠ. Nastavu srpskog jezika ovi učenici prate u dve grupe : srpski kao maternji i srpski kao strani jezik.

Od 2016. godine, u skladu sa reformom nastave stranih jezika, svi učenici viših razreda OŠ počev od 6. razreda (5e) uče i drugi strani jezik : nemački, španski ili italijanski.

 

Nejezička disciplina kao izborni predmet

Francuska škola, učenicima gimnazije koji su jezički orijentisani omogućuje nastavu iz određenog predmeta na engleskom jeziku – DNL  (Discipline Non-linguistique).

DNL počinje u prvoj godini gimnazije (2nde) nastavom iz ekonomije na engleskom. Nastavlja se u drugoj i zadnjoj godini gimnazije nastavom iz istorije i geografije takođe na engleskom jeziku. Učenici koji polažu poseban ispit iz DNL-a, mogu, pod određenim uslovima, da dobiju oznaku  ,,Evropska sekcija“ na maturskoj diplomi.