Državni ispit – Mala Matura

Ispit za državnu diplomu prvog nivoa srednjoškolskog obrazovanja (DNB):

 

šta treba da znate:

 

Dobijanje državne diplome prvog nivoa srednjoškolskog obrazovanja (DNB) zasniva se na ocenama zajedničkog ciklusa obrazovanja i pet obaveznih ispita koji se polažu po završetku  4. ciklusa (nakon 3. razreda*): 

 

Ocene iz zajedničkog ciklusa obrazovanja nose 400 bodova.

Nivo savladavanja gradiva svakog od osam elemenata koji čine zajednički ciklus obrazovanja ocenjuje se na sednici školskog saveta na kraju trećeg tromesečja trećeg razreda*:

 • Nedovoljno (10 bodova)
 • Slabo (25 bodova)
 • Zadovoljavajuće (40 bodova)
 • Odlično (50 bodova)

 

Obavezni ispiti koji se polažu po završetku trećeg razreda* nose 400 bodova.

 

Usmeni ispit na kraju godine

Usmeni ispit može da se odvija na dva načina: 

 • pojedinačno ispitivanje u trajanju od 15 minuta (5 minuta za izlaganje gradiva i 10 minuta za odgovaranje).
 • grupno ispitivanje u trajanju od 25 minuta (10 minuta za izlaganje gradiva i 15 minuta za odgovaranje).

 

Četiri pismena ispita u junu

Pismeni ispiti rade se iz sledećih predmeta:

 • francuski jezik (3h): na osnovu izvoda iz književnog štiva i eventualno neke slike, procena vladanja jezikom (gramatika – prepisivanje, leksika…) i veštine razumevanja i tumačenja + diktat + pismeni sastav
 • matematika (2h) : zadaci, među kojima neki koji sadrže tabele ili grafikone, i među njima jedan zadatak iz informatike
 • istorija i geografija (2h) : analiza i razumevanje dokumenata + korišćenje istorijskih i geografskih repera + primena veština stečenih tokom časova moralnog i građanskog vaspitanja
 • nauka (1h) (2 discipline od 3) : fizika-hemija, nauka o životu i zemlji, tehnologija 
 • ocena zajedničkog ciklusa obrazovanja, stečenih znanja, veština i kulture.

 

Navedeni ispiti nose ukupno 400 bodova podeljenih na sledeći način:

 • Francuski jezik: 100 bodova
 • Matematika: 100 bodova
 • Istorija i geografija: 50 bodova
 • Nauka (fizika-hemija, nauka o životu i zemlji, tehnologija ): 50 bodova  (napomena: tokom ovog ispita, ocenjuju se samo dve od tri discipline. Naime, prilikom svakog polaganja ispita, vrši se nasumično izvlačenje dve od tri discipline.)
 • Usmeni ispit nosi 100 bodova

Dodatni bodovi dodeljuju se kandidatima koji su pohađali nastavu iz izbornog (fakultativnog) predmeta i prema stečenom nivou znanja po završetku 4. ciklusa u smislu postizanja ciljeva izborne nastave:

 • 10 bodova ako su ciljevi nastave postignuti
 • 20 bodova ako su ciljevi nastave i nadmašeni

 

Učenik je položio ukoliko je sakupio najmanje 400 od ukupno 800 bodova.

Na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova, učenicima se dodeljuju sledeće opisne ocene: „dosta dobar“, „dobar“ ili „vrlo dobar“. Ocene se dodeljuju na sledeći način:

 • dosta dobar ako je sakupio više od 480 bodova
 • dobar ako je sakupio više od 560 bodova
 • vrlo dobar ako je sakupio više od 640 bodova

 

* treći razred po francuskom školskom sistemu odgovara prvom razredu srednje škole po školskom sistemu u Srbiji