Status i kvalifikacije

Statusi i stručne kvalifikacije

 

Za nastavnike i administrativno osoblje Francuske škole u Beogradu (EFB) postoje tri statusa zaposlenja: lice na privremenom radu u inostranstvu, lice sa stalnim mestom prebivališta (rezident), i lokalno zaposleno lice.

 

 1 – Status lica na privremenom radu u inostranstvu:

 

Službenik na privremenom radu u inostranstvu treba da ima najmanje tri godine radnog iskustva na javnoj funkciji. Bira se i dolazi van zemlje u kojoj je postavljen na funkciju, i to od strane direktora Agencije, i ima sklopljen ugovor o obavljanju funkcije na izdvojenoj lokaciji sa AEFE (Agencija za nastavu na francuskom u inostranstvu) na čijem je platnom spisku za period od tri godine, obnovljivim na dva perioda od po godinu dana.

 

Sva lica na privremenom radu u inostranstvu uz ugovor dobijaju i nalog sa radnim zadacima. U tom nalogu su konkretno definisani postupci koji treba da doprinesu, pod nadzorom ambasadora, unapređenju kulturne politike i saradnje Francuske sa državom domaćinom.  

 

U ustanovama kojima AEFE upravlja direktno ili sa kojima ima sporazum o saradnji angažovano je skoro 1200 lica na privremenom radu u inostranstvu. Funkcije na kojima se zapošljavaju lica na privremenom radu u inostranstvu su sve više u oblasti upravljanja, rukovođenja školskom ustanovom, ili u delu profesionalnog usmerenja i sprovođenja nastave iz određenog predmeta u regionu jugoistočne Evrope.

 

Takav je slučaj i u Francuskoj školi u Beogradu (EFB), gde su upravnik, direktorka škole i jedan profesor matematike jedini u statusu lica na privremenom radu u inostranstvu.

 

2 – Status lica sa stalnim mestom prebivališta – rezidenta (RES):

 

Sve ustanove u okviru AEFE broje preko 5000  lica angažovanih u statusu rezidenta, dok se oko 800 lica angažuje kroz godišnje kampanje zapošljavanja. Većina lica u statusu rezidenta zaposleno je kao nastavni kadar iz svih predmeta u prvom i drugom stepenu školskog obrazovanja.

 

Kao i lica na privremenom radu u inostranstvu, i službenici u statusu rezidenta imaju državnu licencu za obavljanje poslova u oblasti obrazovanja. Lica zapošljava direktor AEFE na predlog načelnika ustanove, a na osnovu mišljenja zajedničke lokalne savetodavne komisije (CCPLA).

 

Rezidentima, odnosno licima sa stalnim mestom prebivališta, smatraju se službenici koji već najmanje tri godine žive na teritoriji zemlje domaćina ili su prisutni u svojstvu bračnog druga ili partnera u vanbračnoj zajednici. Takođe, često se potpisuju i lokalni ugovori o otpustu i angažovanju na određeno vreme od tri meseca pre sklapanja ugovora sa AEFE. Tada službenik prelazi sa upravne strukture kod koje je prvobitno bio angažovan u Agenciju i na njen platni spisak, i to u principu na rok od tri godine koji se može obnoviti odnosno produžiti.

 

U okviru svoje politike zapošljavanja lica u svojstvu rezidenta, Agencija daje prednost, pored ispunjavanja kriterijuma kojima se potvrđuje kvalitet kandidata prema standardima francuskog obrazovnog sistema, iskustvu i sposobnosti delovanja, otvorenosti i dijaloga u stranoj sredini, u skladu sa potrebama misije.

 

3 – Status lokalnog zaposlenog lica (RL):

 

Lica u ovom statusu zapošljava direktno školska ustanova ili njen upravni odbor, koji u svojstvu poslodavca s takvim licima potpisuju ugovor u skladu sa važećim lokalnim zakonskim propisima.

 

Lica u statusu lokalnog zaposlenog mogu biti francuski ili strani državljani, mogu ili ne moraju imati licencu, pa se u skladu s tim angažuju na različita radna mesta: u nastavi, u administraciji, u tehničkim ili drugim službama održavanja u školi.

 

Da bi moglo da se zaposli u ovom svojstvu, lice sa licencom za obavljanje javne funkcije mora prethodno od svog sadašnjeg poslodavca da dobije potvrdu o otpustu.

 

Procedura zamene

 

U slučaju odsustva nekog nastavnika, škola se obraća jednom od lica sa spiska zamena koji je sastavio direktor škole. Taj spisak se u žargonu naziva “ribnjak”: radi se o osobama koje su se prijavile za poziciju zamene, koje su prošle odgovarajuću proceduru obuke i čija je kandidatura prihvaćena od strane školske uprave.

 

U predškolskim grupama i u razredima osnovne škole, kao zamena za nastavnika prevashodno se bira drugi nastavnik. Može se, međutim, dogoditi da se kao zamena za nekog nastavnika angažuje i specijalizovani vaspitač za predškolski uzrast (ASEM).  

 

U srednjoškolskim razredima, kao zamena za odsutne kolege dobrovoljno se prijavljuju profesori za rad na konkretnim projektima ili za obavljanje redarskih dužnosti, ili eventualno, ukoliko se ukaže potreba, kao zamena u nastavi ako se radi o istom nastavnom predmetu. Pomoćno nastavno osoblje takođe se uzima u obzir kao zamena za aktivnosti redarstva i dežurstva.